Psychoterapia

Psychologické vyšetrenie psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva.

Každý žiadateľ o zbrojný preukaz je povinný absolvovať vyšetrenie klinickým psychológom podľa:

 • zákona 128/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. mája 2011
 • vyhlášky 229/2011 Ministerstva zdravotníctva SR z 12. júla 2011 o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku. Táto vyhláška nadobudla účinnosť 1. augusta 2011
 • uchádzači o nový zbrojný preukaz
 • po vypršaní platnosti zbrojného preukazu
 • držitelia samočinných, samonabíjacích palných zbraní konštrukčne odvodené alebo upravené zo samočinnej zbrane

Psychologické vyšetrenie psychickej spôsobilosti pracovníka strážnej a bezpečnostnej služby

 • vypracovanie psychologického posudku o psychickej spôsobilosti pracovníka strážnej a bezpečnostnej služby v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Zbierky zákona č. 33/2006 o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami
 • na výkon v strážnej, bezpečnostnej službe a práce v nočných zmenách
 • vyšetrenie je povinné aj pri vydaní nového zbrojného preukazu - pre držiteľa skupiny A alebo C, ktorý ho má vydaný na výkon zamestnania (napr. príslušníci SBS, ktorí používajú zbrane)
 • samonabíjacie palné zbrane, ktoré boli konštrukčne odvodené alebo upravené zo samočinnej zbrane (samopal) bude možné držať a nadobúdať aj na športové alebo zberateľské účely
 • platnosť zbrojného preukazu- 10 rokov

Ako to prebieha:

 • ide o jednorazové psychologické vyšetrenie
 • vyšetrenie klinickým psychológom trvá približne dve hodiny
 • žiadateľ alebo držiteľ zbrojného preukazu preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti;
 • výpis zo zdravotnej dokumentácie je povinnou súčasťou vyšetrenia
 • vyplnenie anamnestického dotazníka – žiadateľom o posudok psychickej spôsobilosti
 • vyplnenie čestného vyhlásenia – žiadateľom o posudok psychickej spôsobilosti
 • vyšetrenie pomocou štandardizovaných psychodiagnostických testov, ktoré sú zamerané na výkonovú oblasť i vyšetrenie štruktúry osobnosti
 • anamnestické údaje (s prihliadnutím na priestupky, trestnú činnosť, alkoholovú a drogovú závislosť, dokázaná a kontrolovaná abstinencia trvajúca najmenej 3 roky, poruchy a choroby)
 • rozhovor so žiadateľom o výsledkoch vyšetrenia
 • vyhodnotenie výsledkov testov, rozhovoru a anamnestických dát
 • vyplnenie posudku o psychickej spôsobilosti - posudzujúcim klinickým psychológom

Kontaktujte Nás

PhDr. Karin Štiffelová Letecká ulica č. 40,
052 01 Spišská Nová Ves
Email: caryn@caryn.sk
Zavolajte: 0903 935 744 Otváracie Hodiny: Pondelok až Piatok: 07.30 - 15.30 Sobota a Nedeľa: Nepracujeme