Biofeedback a neurofeedback

1. BIOFEEDBACK

Je účinná tréningová metóda, prostredníctvom ktorej je možné získať synchronizáciu práce srdca a dychu. Na základe toho sa rozvíja možnosť adaptácie organizmu, posilňujú sa obranné funkcie, je možné získať prirodzenú rovnováhu vyskytujúcu sa v ľudskom tele (homeostázu). Je to ideálna metóda pre tých, ktorí sa chcú chrániť pred nežiaducimi vplyvmi stresu a emocionálneho napätia, snažia sa rozšíriť a zlepšiť kvalitu svojho života. Je určená nielen pre osoby so zdravotnými problémami ale aj ako účinná metóda prevencie chorôb. Regulácia dychu s prácou srdca umožňuje neinvazívne zlepšenie zdravotného stavu, posilňuje zdravie a stabilizuje emocionálny stav.

Zdravotné indikácie pre terapiu biofeedback

 • astma
 • migrény
 • príprava žien na pôrod
 • panické stavy a tetanický syndróm
 • poruchy pamäti
 • poruchy koncentrácie
 • zvýšenie odolnosti na stres
 • poruchy psychosomatické
 • prevencia ochorení srdcovo cievnych

Iné indikácie:

 • kondičný tréning a sebarozvoj
 • tréning športovcov

Čo je biofeedback a aký má význam?

Meranie psychofyziologických funkcií predstavuje objektívny pohľad na činnosť nervového systému, hlavne jeho autonómnej časti, ktorá je najviac ovplyvnená záťažou, stresom. Tento stres aktivuje sympatickú vetvu autonómneho nervového systému, čo dlhodobo vedie k predráždenosti, zrýchleniu a splytčeniu dýchania, problémom s trávením, napätiu svalov, bolestiam hlavy, únave, poteniu rúk a chladným končatinám. V psychickej oblasti sa to prejavuje ako podráždenosť, zhoršenie koncentrácie, zvýšená chybovosť, sklon k nehodám, úzkosti, depresii a zníženiu produktivity a kreativity. Pomocou moderných biofeedbackových prístrojov sme schopný účinok stresu na náš organizmus odmerať a minimalizovať.

Popíšeme niektoré najdôležitejšie fyziologické charakteristiky, ktoré sú vhodné pre nácvik vhodné:

 • Elektrická vodivosť kože
 • Teplota kože
 • Tep alebo srdcová frekvencia
 • Krvný tlak
 • Variabilita srdcovej frekvencie alebo /HRV/
 • Dýchanie, jeho frekvencia, amplitúda a typ dýchania
 • Svalové napätie
 • EEG záznam

Elektrická vodivosť kože /obrátená hodnota odporu/

Jej zmeny sú spôsobené drobnými zmenami vylučovania potu na koži. Čím je potu viacej, tým je koža vodivejšia. Vylučovanie potných žliaz je spôsobené aktivitou sympatiku. Ak dôjde k uvoľňovaniu, relaxácii, aktivita sympatiku sa utlmuje, činnosť potných žliaz klesá a kožná vodivosť sa znižuje.Pomocou spätnej väzby môžeme preukázať ako je možné vôľovo ovplyvniť tento autonómny proces a tak dostať tieto spontánne odchýlky pod vôľovú kontrolu. Môžeme teda povedať, že elektrická vodivosť kože:

 • predstavuje psychofyziologické vzrušenie alebo aktiváciu
 • pohybuje sa od nízkej úrovne v spánku až po vysokú v silnej aktivácii
 • čím viac dochádza k fluktuácii, tým viac je osoba aktivovaná
 • je citlivá na malé podnety
 • mení sa vylučovaním potu.
 • vodivosť kože je mierou aktivity sympatiku

Teplota kože

Pocit tepla predstavuje jeden z najlepších znakov telesnej relaxácie. Môžeme ho cítiť na rôznych miestach tela, napríklad v hrudi, alebo bruchu. V začiatkoch uvoľnenia sa pocity tepla objavujú v rukách a predlaktí. Sú spôsobené zvýšením prietoku krvi v krvnom riečišti na koži. K zvýšeniu KT dochádza v dôsledku vazodilatácie. Meranie teploty predstavuje ľahko kvantifikovateľnú premennú merajúcu prietok krvi perifériou. Je dobrou mierou relaxácie.

Pulz

Počet úderov za minútu je základným ukazovateľom telesnej námahy, alebo psychickej záťaže. Čím je vyššia spotreba kyslíka, tým viac sa zvyšuje srdcová činnosť. Biofeedbackom môžeme zvýšiť, alebo znížiť srdcovú činnosť. Užitočná je tiež stabilizácia, teda obmedzenie spontánnych výkyvov v srdcovej činnosti. Všeobecne môžeme povedať, že srdcová činnosť:

 • je primárnym indikátorom telesnej aktivity a námahy
 • adrenergná aktivita sympatiku zvyšuje činnosť srdca
 • cholinergná aktivita parasympatiku činnosť srdca znižuje
 • sympatická aktivita prevláda počas telesnej, alebo duševnej námahy
 • počas oddychu prevažuje vagálna kontrola

Variabilita srdcovej frekvencie a nácvik respiračnej sínusovej arytmie

Zdravé srdce sa vyznačuje prirodzenou variabilitou v tepe, vzorcoch a rytme, ktorá je veľmi dôležitá pre zdravie a pocit vnútornej pohody. Výskumy ukázali, že keď sa zmení náš emočný stav, okamžite sa zmení srdcový rytmus. Negatívne emócie ako úzkosť a frustrácia spôsobujú zníženie variability srdcovej frekvencie a nepravidelnosti v krivke. Pozitívne emočné stavy ako vnútorný pokoj a prijatie vyvolávajú zvýšenú variabilitu a pravidelný rytmus. Variabilita srdcovej frekvencie je zmena srdcovej frekvencie „peak-to-peak“ intervalov meraná v milisekundách. Jej spontánne fluktuácie odrážajú okrem iného aj flexibilitu fungovania autonómneho nervového systému. S nádychom sa srdcovej frekvencia zrýchľuje, s výdychom spomalenie srdcovej frekvencie. Nácvik pomocou kardiorespiračného biofedbacku predstavuje jeden z naúčinejších spôsobov na zvládanie fyziologických prejavov úzkosti. Uskutočňuje sa pomocou prístrojovej metodiky, ktorá umožňuje znížiť stresovú odpoveď a zvýšiť výkon. Je to tréningový systém, vytvorený na základe dlhoročných výskumov stresu a optimálnej výkonnosti. Objektívne monitoruje rytmus srdca a zisťuje, či sa jedinec nachádza v optimálnom stave. Po tréningu sa trénovaný dokáže dostať do požadovaného stavu aj v situáciách, ktoré predtým spôsobovali stres a odčerpávali jeho energiu a výkonnosť. Tréning variability srdcovej frekvencie zlepšuje emočnú pohodu, zvyšuje jasnosť mysle, intuíciu a tvorivosť. Používa sa na zvýšenie výkonnosti v športe, u študentov a výkonných pracovníkov. Veľmi vhodný je aj ako liečebný program u úzkostných porúch, depresie a psychosomatických ochorení.

Aký význam má EMG biofeedback?

Biofedback vám môže pomôcť viac si uvedomiť vaše svalové napätie. Zmeny v napätí svalov registruje spätnoväzebné zariadenie a zobrazuje ich v grafe na obrazovke, alebo aj ako akustický signál. Svalové napätie meriame sprostredkovane pomocou merania elektrického napätia svalov. Tento signál sa zaznamenáva ako elektrický potenciál a je známy ako elektromyograf /EMG/. Napätie svalov je mierou psychofyziologickej aktivácie. Zvýšenie aktivácie výrazne zvyšuje napätie svalov čela a pliec. Uvoľnením svalového napätia môžeme účinne ovplyvniť bolesti v inej časti tela.

2. STRESOVÝ PROFIL

Meranie biologického stresového profilu.
Možno zmerať stres? Prečo by sme to mali robiť a čo z toho budeme mať?
Ako sa prejavuje fyziologický stres? Poznáte svoje rezervy a viete ako s nimi pracovať?
Prečo by sme mali vedieť niečo o autonómnom nervovom systéme?
Prečo je dôležitá psychická stabilita, ktorá sa odráža na kvalite spánku, zažívania a životnej energie?
Hlbšie sebapoznanie pri stresových záťažiach a preventívnej starostlivosti o svoje telo. Praktické tipy a poznania hlbších súvislostí fungovania tela pri záťaži.

3. NEUROFEEDBACK - EEG BIOFEEDBACK

Jedná sa o spätnoväzobnú metódu, ktorá vám pomôže naučiť sa lepšie kontrolovať a harmonizovať činnosť mozgu. Pri tejto metóde zaznamenávame a trénujeme biologické signály, ktoré prichádzajú priamo z mozgu. Pomocou tréningu týchto signálov môžeme optimalizovať výkonnosť vášho mozgu, tak aby ste dokázali lepšie zvládnuť požiadavky, ktoré sú na Vás kladené. Tak ako si v telocvični posilňujete svalstvo, tak si môžete zvýšiť svoje duševné schopnosti tréningom mozgu. Je to psychologicko - medicínska metóda, ktorá umožňuje reguláciu mozgovej aktivity pomocou špeciálneho počítačového programu. Mozgová aktivita sa zobrazuje do parametrov počítačovej hry, ktoré podávajú spätnú informáciu o aktuálnom ladení či rozladení mozgových vĺn. Žiaduca aktivita mozgu je posilňovaná tak dlho, kým si klient spôsob regulácie zapamätá a osvojí. Inak povedané, takto je možné jednoduchou a hravou formou ovládať svoje zdravie a výkony pomocou signálov z vlastného tela. Snáď viac ako čokoľvek iného neurofeedback trénuje vašu duševnú pružnosť. Aby ste sa uplatnili v živote potrebujete vedieť pružne reagovať na meniace sa požiadavky. Robí sa to pomocou spätnej väzby, čiže informácie o tom, ako v určitom okamžiku funguje mozog trénovaného. Keď narastá aktivita v žiadúcom pásme mozgových vĺn je trénovaný odmeňovaný úspešnými výsledkami. Takto sa mozog učí fungovať na báze žiadúcejších frekvencií mozgových vĺn, ktoré boli získané vedeckým výskumom. Na rozdiel od účinku mnohých liekov sú efekty neurofedbacku dlhotrvajúce. Mozog má prirodzenú schopnosť meniť sa tým, ako sa učí nové veci. Je to známe pod pojmom neuroplasticita. Neurofedback zvyšuje prirodzenú schopnosť mozgu učiť sa a meniť. Je to bezpečný, neinvazívny postup bez použitia liekov. Tým, že dokážeme priradiť vaše symptómy aktuálnym mozgovým vzorcom, môžeme ich pomocou neurofeedbacku cielene pretrénovať. Samotný tréning trvá približne 50 minút, je zábavný a nenásilný. Terapeut monitoruje aktivitu mozgu pomocou elektród a klient hrá zaujímavú počítačovú hru, ktorú môže ovplyvniť iba mozgovou činnosťou, silou vlastnej vôle. Klient sa učí ovplyvniť vlastnú aktivitu mozgových vĺn.

Čo pri neurofedbacku meriame?

Základom je elektroencefalogram alebo EEG. Sú to mozgové vlny rôznej frekvencie, ktoré získame priložením elektród na určité časti hlavy. Tieto elektródy merajú elektrickú aktivitu mozgových vĺn.

Efektivita

Pohybuje sa medzi 60 - 90% podľa druhu dysfunkcie a stupňa jej závažnosti. Ak dôjde k reakcii nervovej sústavy počas prvých 3 - 5 sedení, dochádza vždy ku zlepšeniu tej ktorej poruchy alebo psychickej výkonnosti. Dĺžka terapie je individuálna, závisí na cieli, ktorý je potrebné dosiahnuť, na závažnosti problému či na veku. Pri neklinických aplikáciách, kde cieľom je zvýšiť funkčnú kapacitu mozgu, umožniť dosahovanie špičkových výkonov, či predchádzať úzkosti a depresii, kondičný tréning tvorí približne 20 sedení. Pri problémoch s nespavosťou, napätí alebo úzkosti tvorí základnú kúru približne 30 sedení. Pri poruchách pozornosti, nesústredenosti alebo nedostatočnej koncentrácii je to približne 40 sedení, pri komplikovanejších dysfunkciách, ako sú poruchy učenia - dyslexie, dysgrafie, poruchách reči alebo poruchách správania, hyperaktivite a hypoaktivite je potrebných i 60 sedení. Ak sa dodrží dĺžka terapie a pravidelnosť sedení je dlhodobé, spravidla trvalé.

Vedľajšie účinky

Nie sú známe. Metóda prakticky nemá žiadne vekové obmedzenie, je vhodná pre deti školského veku, dospelých i pre seniorov. Môže sa kedykoľvek prerušiť, nevyvoláva závislosť.

Výsledky

Klientom postihnutým dôsledkami stresu, najčastejšími z nich sú problémy so zaspávaním či nespavosť, napr. syndróm manažérskeho stresu, sa zlepší spánok, skvalitní sa ich schopnosť sústredenia, zrýchlia sa ich výkony, pamäť, rozhodovanie, plánovanie, posilňuje sa ich vôľa. Tí, ktorí majú problémy s pozornosťou, sústredením, učením a správaním (ľahké mozgové dysfunkcie), v priebehu terapie impulzívnosť, rozptýlenosť, nepokoj či agresivita na tréning reagujú, správanie sa upokojí, dokážu sa lepšie ovládať i koncentrovať svoju pozornosť. Pri problémoch s úzkosťou či trémou pred a pri výkonoch alebo depresiou dochádza ku zlepšeniu nálady a zníženiu úzkostných pocitov. Po prekonaní úrazu EEG biofeedback umožní poranenému mozgu znovu pracovať lepšie.

Využitie neurofeedbacku - Neurofeedback úspešne pomáha ľuďom s:

 • problémami s koncentráciou
 • hyperaktivitou a poruchami pozornosti /ADD, ADHD/
 • depresiou
 • úzkosťou
 • závislosťou
 • pri chronickej bolesti
 • chronickej únave
 • poruchách príjmu potravy
 • epilepsii
 • enuréze
 • nespavosti a poruchách spánku
 • migréne
 • obsesívne- kompulzívnej poruche (OCD)
 • poruchách učenia, reči a motoriky
 • post-traumatickej stresovej poruche (PTSP)
 • po poraní mozgu, neurologické ťažkosti
 • A v mnohých iných prípadoch podľa indikácie.

Kontaktujte Nás

PhDr. Karin Štiffelová Letecká ulica č. 40,
052 01 Spišská Nová Ves
Email: caryn@caryn.sk
Zavolajte: 0903 935 744 Otváracie Hodiny: Pondelok až Piatok: 07.30 - 15.30 Sobota a Nedeľa: Nepracujeme